Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalne postępowanie pedagogiczne wobec uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze, jak również wobec wszelkich osób z symptomami niedostosowania społecznego, przebywających w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i readaptacji społecznej. Studia przygotowują również do radzenia sobie w sytuacjach trudnych we wszelkich typach szkół oraz ośrodkach opiekuńczych i szkolno- wychowawczych. Poza formalnymi kwalifikacjami zawodowymi, studia pozawalają również dokonać wglądu w siebie oraz modyfikacji i rozwoju własnych walorów osobowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej.  Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku wychowawcy resocjalizującego, nauczyciela resocjalizującego (studia poszerzają dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie o umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne, niezbędne do oddziaływań resocjalizujących w toku procesu dydaktycznego), pedagoga szkolnego, pedagoga w zespole diagnostyczno-korekcyjnym (każdej placówki dla niedostosowanych społecznie), pedagoga w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, kuratora sądowego, wychowawcy świetlic środowiskowych, świetlic terapeutycznych, kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą, wychowawcy ulicznego/podwórkowego, policyjnej izby dziecka, pogotowia opiekuńczego, schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka adaptacji społecznej, zakładu poprawczego, zakładu karnego, aresztu śledczego i in.

Wykaz przedmiotów:

Blok przedmiotów podstawowych:

 • Pedagogika ogólna
 • Psychologiczne koncepcje człowieka
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

Blok przedmiotów specjalistycznych:

 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Teorie kryminologiczne
 • Patologie społeczne
 • Prawne podstawy resocjalizacji, opieki i terapii niedostosowanych społecznie
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Komunikacja interpersonalna w wychowaniu resocjalizacyjnym
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Nauczanie resocjalizujące
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Metody diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty do wyboru:

 • Terapia uzależnień
 • Higiena pracy pedagoga – techniki antystresowe
 • Kuratela sądowa
 • Systemowa konsultacja resocjalizacyjna
 • Humanizacja środków resocjalizacyjnych
 • Readaptacja społeczna.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kierownik studiów: dr Barbara Jezierska-Jacobson

Kontakt:
Instytut Pedagogiki
ul. Jana Władysława Dawida 1
50-527 Wrocław
tel./fax +48 71 367 23 16
pedagog@dawid.uni.wroc.pl

Czas trwania studiów: 3 semestry (360 godzin + 150 godzin praktyki pedagogicznej)
Termin rejestracji internetowej: 01.04-30.09.2017 r.
Termin składania dokumentów: 18.09-06.10.2017 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.

Opłaty: ok. 2200 zł za semestr (koszt studiów zależy od ilości przyjętych słuchaczy) Zasady naboru: wolny zapis – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.
Wymagania: dyplom ukończenia studiów magisterskich

Uzyskane kwalifikacje: kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej