Zadania badawcze realizowane w ramach dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego

Dorosłość osób niepełnosprawnych. Współczesne wyzwania rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wychowanie w rodzinie XIX/XXI w.

Komunikacja interpersonalna różnych grup społecznych. Komunikacja międzyludzka w świecie realnym i wirtualnym.

Rozwijanie kompetencji zawodowych pedagogów. Analizy teoretyczne i empiryczne.

Interdyscyplinarne ujęcie procesu edukacji.

Filozoficzna i pedagogiczna perspektywa relacji interpersonalnych w świecie ponowoczesnym na przykładzie pedagogiki azylu i etyki uznania.

Etiologia niedostosowania społecznego i uwarunkowania resocjalizacji młodzieży i dorosłych.

Oświata, wychowanie i opieka nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi XIX-XXI wiek.

Pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy w polskich placówkach edukacyjnych XIX-XXI wiek.

Edukacja Użytkowników biblioteki w zakresie umiejętności informacyjnych. Aspekt teoretyczny i praktyczny.

Kształcenie i wychowanie osób niesłyszących.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Uczenie się ludzi dorosłych w perspektywie społeczno-kulturowej i metodologicznej.

Międzykulturowy kapitał wybranych społeczności wielokulturowych.

Uczniowie i nauczyciele w rzeczywistości szkolnej.

Czas wolny i wypoczynek różnych grup społecznych. Czas wolny a media, ich społeczno-edukacyjne funkcje.

Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania konstruowania zobiektywizowanej prognozy kryminologicznej i społecznej – inklinacje dla pracy socjalnej, pedagogiki penitencjarnej i działalności kuratorskiej.

Kompetencje medialne i informacyjne młodzieży uczącej się w ich środowiskowych uwarunkowaniach.

Socjalizacja na pograniczach kulturowych. Ku tożsamości wyznaniowej.

Narażenie na agresję rówieśniczą i inne negatywne zachowania wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych formach kształcenia.

Dziecko o specjalnych potrzebach w szkole i w środowisku rodzinnym.

Funkcjonowanie mediów w społeczeństwie. Społeczno-edukacyjne możliwości mediów.

Media jako istotne ogniwo w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym.

Wykluczenie w przestrzeni miejskiej: Uczenie się międzykulturowe szansą na zrównoważony rozwój społeczności lokalnych.

Kulturowe wykluczenie w zróżnicowanych środowiskach: rodzinnym, lokalnym i społecznym.

Przebieg socjalizacji recydywistów penitencjarnych w kontekście ich aktywności przestępczej.

Towarzyszenie człowiekowi w rozwoju na różnych etapach życia.

Mała ojczyzna w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Wielowymiarowe aspekty nierówności społecznych w środowisku wiejskim.

Działalność oświatowo-wychowawcza związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na Wileńszczyźnie (1928-1939).

Opieka wychowanie i edukacja w kontekstach pedagogiczno-prawnych.