Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji “Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej w ujęciu porównawczym” , której obrady będą się toczyć 27 i 28 września 2017 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja objęta jest patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Organizatorami są: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr, Zespół Pedagogiki Ogólnej działający przy KNP PAN oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Szczegóły dotyczące tematyki i kwestii organizacyjnych znajdziecie Państwo w załącznikach – Komunikat I oraz Karta zgłoszeniowa. Serdecznie zapraszamy !!

W imieniu organizatorów

dr Jacek Gulanowski

dr Rafał Włodarczyk

Komunikat I

karta zgłoszenia

Szanowni Państwo,
Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie. Teoria, badania, praktyka, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. na Zamku Książęcym w Oleśnicy. Konferencji będą również
towarzyszyły warsztaty znanych specjalistów. Szczegółowy program konferencji i oferty warsztatowej otrzymają Państwo wraz z II Komunikatem początkiem maja 2017 roku.Z poważaniemSekretarz Konferencji:
dr Sławomir GrzesiakKarta zgłoszenia i publikacja
Komunikat I
Program

The 7th conference of the ESREA Network ELOA. 17th till 19th of November 2016 Department of Education, University of Wrocław, PolandELOA 2016 – Programme

17-19.11.2016 w Instytucie Pedagogiki odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aging in multicultural world – individual and social contexts of learning”, która była siódmą konferencją  zorganizowaną w ramach wspólnoty naukowców ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) w sieci ELOA (Education and Learning of Older Adults).

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. dr hab. Przemysław Wiszewski. Obrady plenarne zainagurowane zostały wystąpieniem  prof. dr hab.  Leszka Koczanowicza, który przestawił  “That is no country for old men” Two phenomenologies of ageing: Cicero and Jean Améry. Następnie głos zabrała prof. Agnieszka Bron omawiając “For ever young!” Cultural images of adults getting older. How can learning help in the diversified culture?

Drugiego i trzeciego dnia konferencji obrady toczyły się w dwóch sekcjach. W wydarzeniu naukowym wzięło udział ponad  40-tu naukowców z całego świata  m. in. z : Wielkiej Brytanii, Kanady, Szwecji, Włoch, Słowenii, Korei, Polski, Niemiec, Estonii,  czy Portugali. W ciągu trzech dni konferencyjnych wysłuchano 25 referatów, które podejmowały problematykę uczenia się osób starszych, sytuację seniorów w nowej rzeczywistości społecznej, jak i ukazywały ciekawe inicjatywy i projekty skierowane do osób starszych.

VII Międzynarodowa Konferencja sieci Education and Learning of Older Adults (ELOA) była interesującym i inspirującym wydarzeniem naukowym, pobudzające do różnorodnych refleksji i przemyśleń z zakresu gerontologii.

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk

Zapraszamy na konferencję naukową współorganizowaną przez koło naukowe Variograf

EdCulSoc 2014 program

Zakład Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
z okazji 40 lat istnienia serdecznie zaprasza na

Jubileuszową Międzynarodową Konferencję Naukową na temat:
Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
Tradycja, współczesność, perspektywy

Honorowy patronat nad konferencją objęli:
• Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. zw. dr. hab. Marek Bojarski
• Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk  – prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Współudział w organizacji konferencji zadeklarowali:
• Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji – Oddział Dolnośląski
• Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu
• Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
• Polskie Towarzystwo Penitencjarne – Koło Terenowe we Wrocławiu

Wrocław, 26-27 listopada 2014 r.

Informacje o konferencji

Program konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
XXVII FORUM PEDAGOGÓW

SUKCES JAKO ZJAWISKO EDUKACYJNE

Wrocław 24 – 25 października 2014 r.

Instytut Pedagogiki UWr
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

Patronat naukowy:
Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Patronat honorowy:
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Marek Bojarski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Komunikat 1
Komunikat 2
Komunikat 3
KARTA ZGŁOSZENIA
WYTYCZNE DLA AUTORÓW
DEKLARACJA O POSIŁKACH

Informacja o wybranych miejscach noclegowych. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji.

http://www.absynthostel.pl/
http://moonhostel.pl/hostel-wroclaw/start/
http://royalhostel.pl/pl/
http://www.premiereclasse.com/pl/hotels/premiere-classe-wroclaw-centrum?sem=yes&gclid=COqdvqeph7oCFc7C3god-2QAHQ

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Atomizacja czy integracja europejska? – transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki
22-23 października 2014

Organizatorzy:
Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Studiów nad Islamem
Muzułmańskie Centrum Kulturalno – Oświatowe we Wrocławiu

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI
prof. zw. dr hab. Marek Bojarski Rektor  Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. zw. dr hab. Stefan Lelental  Uniwersytet Łódzki

Miejsce obrad:
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki
ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Komunikat I konferencja PL
ENG
Zgloszenie konferencyjne PL
PARTICIPANT FORM

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki
Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

DZIECKO W SYTUACJACH UCZENIA SIĘ.
KONTEKSTY I PRZESTRZENIE EDUKACYJNE

THE CHILD IN LEARNING SITUATIONS.
EDUCATIONAL CONTEXTS AND SPACES

Krzyżowa 17-19 listopada 2014

Przewodnicząca konferencji
Prof.zw.dr hab. Krystyna Ferenz  (Uniwersytet Wrocławski)

komunikat nr 2
wskazówki edytorskie
zgłoszenie na konferencję
Program konferencji

Zakład Historii Edukacji
Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.:
Jan Władysław Dawid – recepcja i reinterpretacja poglądów
w teorii i praktyce pedagogicznej XXI wieku

Wrocław 20 – 21 października 2014 roku

J. W. Dawid konferencja – komunikat nr 1

Międzynarodowa konferencja naukowa
XXVI FORUM PEDAGOGÓW
Transgresje w edukacji
O przekraczaniu progów edukacyjnych
Wrocław 21-22 października 2013
Instytut Pedagogiki UWr ul. Dawida 1

26 Forum Pedagogów – komunikat 1

26 Forum Pedagogów – komunikat 2

Informacja dla autorów

Informacja o miejscach noclegowych. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji.

  1. http://www.absynthostel.pl/
  2. http://moonhostel.pl/hostel-wroclaw/start/
  3. http://royalhostel.pl/pl/
  4. http://www.premiereclasse.com/pl/hotels/premiere-classe-wroclaw-centrum?sem=yes&gclid=COqdvqeph7oCFc7C3god-2QAHQ

karta zgłoszenia

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Pedagogiki

Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych

zaprasza na

ogólnopolską konferencję naukową

XXVIII Forum Pedagogów

„Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się”

Wrocław 19-20 października 2015

 

pod patronatem

 

 

 

 


Rola kultury jako czynnika formującego ludzkie tożsamości została zauważona już dawno, na co zwracali uwagę klasycy pedagogiki kultury. Zdaniem Jerzego Kerschensteinera uczy nas kultura, która dostarcza „pokarmu umysłowego”. „Czerpie go z zawartych w niej systemów nauki, sztuki, religii, techniki, moralności, obyczajów i prawa”. To humanistyczne ujęcie kultury, akcentujące szlachetne i ponadczasowe osiągnięcia umysłu ludzkiego, dominowało przez lata w opracowaniach pedagogicznych. Kultura „wysoka” stanowiła niejako „naturalny” obszar pedagogicznych eksploracji, natomiast kultura popularna (utożsamiana z kulturą masową i traktowana przeważnie jako źródło rozrywki) pomijana była w „poważnych” studiach nad edukacją. Od lat dziewięćdziesiątych ten stan rzeczy ulega zmianie i w refleksji pedagogicznej nad kulturą częściej przyjmuje się jej antropologiczne rozumienie. Współcześnie kultura popularna przestaje być postrzegana jako „Pan Hyde” przestrzeni kulturowej i dostrzega się w niej ważny obszar edukacji nieformalnej. Częściej traktuje się ją jako kulturę ludową społeczeństw postindustrialnych.    

Kultura jest także zbiorem tekstów, w których zawarty jest opis naszego świata. To właśnie tam jednostka uczy się wzorów zachowań, ról społecznych oraz możliwych scenariuszy własnej biografii. Jak zauważa Peter Jarvis „proces uczenia lokuje się pomiędzy biografiami ludzi i społeczno-kulturową przestrzenią, w której oni żyją i w której kształtuje się ich doświadczenie.” Trudno zaprzeczyć, że dziś, to właśnie w kulturze popularnej „odbijają się” społeczne dyskursy i to tam odnajdujemy współczesne wzory kultury. Warto zatem spróbować uważniej patrzeć na kulturę popularną jako przestrzeń, w której zachodzą różnorodne procesy edukacyjne. Konferencja „Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się” jest zaproszeniem do debaty nad edukacyjnym i socjalizacyjnym potencjałem tego fragmentu kulturowej rzeczywistości.

Proponowane obszary problemowe:

1)      Biografie w popkulturze – popkulturowe biografie:

– (re)konstruowanie biografii w kulturze popularnej.

2)      Teksty kultury popularnej jako przekaz edukacyjny i socjalizacyjny:

– wzory kultury obecne w tekstach kultury popularnej;

– obraz etapów życia człowieka (dzieciństwo, młodość, starość) obecny w tekstach popkultury;

– role społeczne w przekazach popkultury.

3)      Modele kariery w kulturze popularnej a teoria i praktyka wspierania rozwoju:

– przymus i wolność w budowaniu kariery;

– od dopasowania zawodowego do wspierania kariery;

– między karierą awansu a karierą balansu.

4)      Film i fotografia jako przestrzeń edukacyjna:

– fotonarracje jako opowieść o świecie człowieka;

– film fabularny w edukacji.

5)      Prasa, telewizja i Internet jako media edukacyjne:

edutainment i infotainment jako obszar badań pedagogicznych;

– media wobec aktualnych problemów społecznych;

– wspólnoty wobec mediów – wspólnoty w mediach

 

Komitet naukowy konferencji:

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik UAM

Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek UAM

Prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek UG

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska UAM

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski UMCS

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Witold Jakubowski UWr

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Witold Jakubowski

dr Maria Jabłońska

dr Aleksander Kobylarek

dr Małgorzata Malec-Rawinski

dr Martyna Pryszmont-Ciesielska

dr Marek Podgórny

mgr Joanna Anioł – sekretarz konferencji

mgr Alicja Mironiuk-Netreba

mgr Kamila Osip

 

Teksty prezentowane podczas konferencji, po przejściu procedury recenzyjnej, będą publikowane w specjalnie przygotowanej monografii wieloautorskiej lub w recenzowanym piśmie naukowym.

 

 

Ważne terminy:

·      tytuł wystąpienia prosimy przesłać do 31 marca;

·      abstrakt (max. 1000 znaków ze spacjami) i opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 30 czerwca 2015;

·      tekst wraz ze streszczeniem w języku angielskim (max. 1000 znaków ze spacjami) prosimy przesłać do 15 września 2015 r. na adres: forum2015@pedagogika.uni.wroc.pl

 

Opłata konferencyjna: 420 PLN (studenci i doktoranci 320 PLN) Szczegóły dotyczące przelewu podamy w kolejnym komunikacie.

Zalecenia dotyczące edycji tekstu:

Imię Nazwisko

Miejsce pracy

Tytuł (Times New Roman 12, bold)

Tekst  podstawowy: Microsoft Word 2002 (lub wcześniejszy), czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

Cytowania: Przywoływane fragmenty prac źródłowych prosimy zaznaczać przez cudzysłów. Wypowiedzi osób badanych, analizowane wypowiedzi prasowe lub internetowe prosimy zaznaczać kursywą (interlinia 1) w osobnym akapicie.

Przypisy:  Dół strony, Times New Roman 10, interlinia 1. Tytuły cytowanych prac: kursywa

 ([1] M. Mead, Kultura i tożsamość.Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. Jacek Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 3.)

 

Bibliografia na końcu tekstu:

Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przeł. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Fiske J., Television Culture, Routledge, London and New York 1987.